Organisatie

De organisatie van het Ecopsychologie Festival valt onder de verantwoordelijkheid van het Leercentrum EarthWise Education, divisie van Wholeness Intelligence, Heirweg, 27, 9506 Idegem.

Inschrijving

De inschrijving is pas definitief na volledige betaling van het inschrijvingsgeld.
De inschrijvingen worden genoteerd in volgorde van betaling.

Prijzen

De prijzen op deze website zijn in Euro, incl. BTW, tenzij anders vermeld.

Betaling

De factuur is betaalbaar binnen de termijn aangeduid op de factuur, dit behoudens andersluidende overeenkomst.  Indien pas kort voor de aanvang van de workshop of het evenement betaald werd, dient het betalingsbewijs bij de aanvang ervan overhandigd te worden. In het geval van niet-betaling van het bedrag op de vervaldatum zal automatisch, van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, de wettelijke interestvoet aangerekend worden. Bovenop deze interest is de deelnemer aansprakelijk voor de betaling van een forfaitaire vergoeding voor de administratieve kosten veroorzaakt door deze laattijdige betaling. De deelnemer gaat ermee akkoord dat deze vergoeding is vastgesteld op 10% van het totale uitstaande bedrag (zonder interest), met een minimum van € 65 excl. BTW.

Aansprakelijkheid

De deelnemer is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om deel te nemen aan het event. Bij twijfel over uw gezondheid wordt u dringend geadviseerd overleg te plegen met uw huisarts. Het Leercentrum EarthWise Education aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De deelnemer vrijwaart het opleidingsinstituut en de organisator van events voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, mededeelnemers.

Het Leercentrum EarthWise Education aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer of anderszins door de deelnemer meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de deelnemer in de(les)lokalen van het Leercentrum EarthWise Education of de door het Leercentrum gehuurde (les)lokalen cq locaties.

Het Leercentrum EarthWise Education is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de deelnemer overkomt tijdens of in verband met het volgen van de opleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van het Leercentrum EarthWise Education of haar docenten.

Annulering

Annulering door de deelnemer:
Annulering door de deelnemer is slechts mogelijk na melding ervan aan het Leercentrum EarthWise Education per brief of e-mail (info@earthwise.education) waarvan de ontvangst is bevestigd. In geval van annulering van de inschrijving voor het event, en dit ten minste een maand voor aanvang van het event, is een annuleringskost van 150 Euro, excl. btw vergoeding verschuldigd. Bij annulering tussen een maand en de start van het event blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Doorschuiven naar een volgend jaar is niet mogelijk.

Een ingeschreven deelnemer die toch niet kan deelnemen, kan zich laten vervangen door iemand anders. Bij vervanging van een ingeschreven deelnemer worden geen extra kosten aangerekend.

Als een deelnemer stopt vlak voor aanvang van het event of tijdens het event, geeft dit geen recht op terugbetaling van een deel of het geheel van het inschrijvingsgeld.

In geval van overlijden, ongeval of ziekte kan de annulatie kosteloos gebeuren mits de nodige doktersattesten bezorgd worden via mail naar info@earthwise.education vóór de aanvang van het event. Het inschrijvingsgeld wordt dan integraal teruggestort, voor zover het inschrijvingsgeld reeds was vereffend, of tot zover gedeeltelijk was vereffend.

Drukfouten van prijzen en/of data in publicaties kunnen niet worden ingeroepen als argument voor annulering of weigering om het werkelijke bedrag van het event te betalen.

Annulering door het Leercentrum EarthWise Education:

Het Leercentrum EarthWise Education behoudt zich het recht om een event niet te laten doorgaan wanneer bv. het minimum aantal deelnemers niet gehaald werd of in geval van overmacht.
In dat geval kan het geannuleerde event worden verschoven naar een latere datum of aangeboden worden in een andere vorm (bijvoorbeeld online).
De deelnemer heeft het recht om te weigeren het uitgestelde event op de nieuw geplande datum te volgen. In dat geval verbindt het Leercentrum EarthWise Education zich ertoe het betaalde inschrijvingsgeld integraal terug te betalen.

Indien de deelnemer reeds het event heeft aangevat en EarthWise Education zelf beslist om de deelname (tijdelijk) te schorsen, wordt het inschrijvingsbedrag pro-rata terugbetaald.

Gebruik van foto’s/filmpjes

EarthWise Education maakt soms foto’s of filmpjes tijdens het event die gebruikt kunnen worden voor pr–doeleinden. Wil je niet dat er foto en/of filmmateriaal gebruikt wordt waar jij op staat, laat dit dan per email of mondeling weten.

Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen het Leercentrum EarthWise Education en de deelnemer is het Belgisch recht van toepassing.

Op alle door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde zijn bevoegd om eventuele geschillen te behandelen.